close
تبلیغات در اینترنت
آف وب | oFFweB | جدید و متفاوت
آف وب | oFFweB | جدید و متفاوت
تحویـل

شدیم مثل الکـل

هر کیو ✔ تحویل ✔ میگیری

سرش✘ گیـج ✘میره

از يه طرفم داستان اينجوريه که

خـر تا هَنگ کـرد

ادعای فـرهنگـ کرد

دنیای مجازی است دیگر

گاهی از یک اسکل یک شـاخ میسازد

 


Tag's: oFFweB

oFFweB
!! ME

گفتـᓄ خـבایا בلگیرᓄ
خـבا گفت از ᓄـלּ
گفتـᓄ خـבایا چقـבر בورے
گفت تو یا ᓄـלּ ؟
گفتـᓄ خـבایا تنهاترینـᓄ
گفت پس ᓄـלּ !؟
گفتـᓄ خـבایا کـᓄـک خواستـᓄ
گفت از غیر ᓄـלּ ؟
گفتـᓄ خـבایا בوستت בارᓄ
گفت بیشتر از ᓄـלּ
SKY

SKY

MUsIC